Bijdragen

Wilt u het werk van de Kandelaarkerk steunen? Dan kunt u op verschillende manieren een gift geven: als periodieke gift, als vaste donateur, als een eenmalige gift of door na te laten.

Collecte

Tijdens de diensten worden giften ingezameld via de collecte voor een dan aan te geven doel.
Geven kan op 3 manieren:

  • Door geld over te maken naar de rekening van de kerk (onder vermelding van 'Collecte' en het doel)
  • Door gebruik te maken van de GivT-app
  • Door iets in de collectezak te doen: dat kan zowel fysiek geld zijn als speciaal daarvoor bedoelde collectemunten

Collectemunten

Wil je voortaan gebruik maken van de mogelijkheid om in de zondagse collecte te geven d.m.v. collectemunten? Dat kan!
In een zakje collectemunten zitten 50 munten en zo’n zakje kost € 45,-
Maak € 45,- of een veelvoud daarvan over op bankrekeningnummer NL42 RABO 0315 3202 06 t.n.v. Gereformeerde Kerk Dordrecht.
Let op: deze rekening kan alleen gebruikt worden voor het bestellen van collectemunten!
Bestelde zakjes munten kunnen als regel ’s zondags na de ochtenddienst in de consistorie worden opgehaald bij Joke de Lange.

Overmaken naar rekening kerk

Natuurlijk kan je ook giften overmaken naar de rekening van de kerk.
Het rekeningnummer is NL73 INGB 0000 5111 57 t.n.v. Geref. Kerk te Dordrecht.

Periodieke gift

Dit is aantrekkelijk omdat een periodieke gift volledig is af te trekken van de belastingaangifte. ‘Normale’ giften zijn ook in mindering te brengen, maar daarvoor geldt een drempel van 1% (minimaal € 60,--) en een maximum 10% van het verzamelinkomen. Bij een periodieke gift gelden die grenzen niet. Daardoor krijgt u van de belastingdienst meer geld terug. Dit voordeel kunt u ten goede laten komen aan uw kerk. Zo bent u in de gelegenheid om meer te geven.

Wanneer is een gift een periodieke gift?

Een gift is een periodieke gift:

  • Als de gift is vastgelegd in een schriftelijke overeenkomst of notariële akte; 
  • Als de bedragen conform de overeenkomst of notariële akte regelmatig (minstens eens per jaar) worden overgemaakt;
  • Als deze bedragen steeds even hoog zijn; 
  • Als deze bedragen minimaal vijf jaar achtereen worden overgemaakt;
  • Als de begunstigde, de Kandelaarkerk, geen tegenprestatie levert voor de gift;
  • Als de gift uiterlijk stopt bij het overlijden van de schenker of diens partner. 

De Kandelaarkerk is een ANBI

Alleen (periodieke) giften aan een door de belastingdienst erkende Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI) zijn aftrekbaar. De Kandelaarkerk is een ANBI en heeft daarvoor het RSIN-nummer: 004337475.  

 

Vaste donateur

Wie zich opgeeft als vaste donateur, kiest ervoor om regelmatig met een vast bedrag betrokken te zijn bij (een onderdeel van) het werk van de Kandelaarkerk.

 

Eenmalige gift

Gift aan Kandelaarkerk 

Wilt u een gift geven om het werk van de Kandelaarkerk te steunen? Dat kan door een bedrag over te maken op NL73INGB0000511157 ten name van Gereformeerde Kerk Dordrecht. Als u bij de omschrijving niets invult, dan wordt uw donatie als een 'algemene gift' beschouwd.

Gift aan de diaconie

Ook kunt u kiezen om met een gift het diaconale werk van de kerk te steunen. Dat kan door een bedrag over te maken op NL10RABO0109071816 ten name van Diaconie Gereformeerde Kerk Dordrecht.

 

Geven door na te laten

Wie iets wil nalaten aan de Kandelaarkerk kan daarvoor een testament laten maken.

Zonder testament wordt uw nalatenschap verdeeld volgens de regels van de wet. De wet houdt daarbij alleen rekening met uw familieleden en past daarvoor standaard verdelingsregels toe. Een testament is dus noodzakelijk als u iets wilt nalaten aan vrienden, bekenden of aan de Kandelaarkerk of de plaatselijke diaconie. Als u overweegt de kerk in uw testament op te nemen als erfgenaam of als (mede-)erfgenaam, is het belangrijk om daarbij de juiste tenaamstelling te gebruiken.