Handreiking VVB

De kerkelijke bijdragen van de individuele kerkleden zijn de belangrijkste inkomsten voor onze kerkelijke financiën. Deze kerkelijke inkomsten bestaan uit vaste vrijwillige (financiële)
bijdragen van gemeenteleden en de collectes tijdens de eredienst. Deze inkomsten worden onder meer aangewend voor het kerkgebouw en de pastorie, het traktement van de dominee, kosten van diverse commissies etc. Daarnaast draagt de kerk, via omslagen, een vast bedrag per lid af aan diverse landelijke organisaties, onder andere voor missionair werk.

De inkomsten van de diaconie bestaan uitsluitend uit giften en collecte opbrengsten, deze middelen worden gebruikt voor ondersteuning aan gemeenteleden en bijdragen aan goede doelen. Deze bijdragen blijven in deze handreiking buiten beschouwing.

Vaste Vrijwillige Bijdragen (VVB)

Als gemeente van Christus in Dordrecht zijn we onze Heer dankbaar voor de vele zegeningen die we van Hem ontvangen. Ook op het materiële vlak zijn we gezegend met bijvoorbeeld een eigen kerkgebouw en de mogelijkheid een eigen predikant en kosters te onderhouden. Bovendien worden we in staat gesteld als kerk onze bijdrage te leveren aan het in stand houden van kerkelijk werk in Nederland en daarbuiten. Momenteel bedragen de totale uitgaven van de kerk ongeveer €250.000,- per jaar.

Elk gemeentelid wordt opgeroepen naar draagkracht hieraan bij te dragen. Een goede manier om uw bijdrage te regelen, is om een vast bedrag per jaar aan de kerk toe te zeggen. Deze toezegging noemen we dan een vaste vrijwillige bijdrage (VVB). Deze bijdrage is vrijwillig, omdat u zelf kunt bepalen hoe groot die jaarlijks zal kunnen zijn. De bijdrage is ook vast en niet vrijblijvend, omdat de kerk erop moet kunnen rekenen dat dit geld er zal komen (onvoorziene omstandigheden daargelaten).

Bij het vaststellen van de hoogte van de VVB spelen verschillende zaken een rol. Een aantal factoren is:
a) het aantal adressen van onze gemeente;
b) het aantal inkomens per adres: studenten hebben natuurlijk minder mogelijkheden dan werkenden, en die hebben weer minder mogelijkheden dan tweeverdieners;
c) het aantal leden per adres: (grote) gezinnen hebben meer en andere financiële zaken te regelen dan alleenstaanden;
d) de hoogte van de inkomens: een hoger inkomen biedt niet alleen meer mogelijkheden om te geven, maar het geeft (bij giften) ook een hoger belastingvoordeel dan een lager inkomen.

Deze overwegingen zijn zuiver zakelijk. En als we het over giften en 'de dienst van de barmhartigheid' hebben (ondersteuning aan mensen in nood), dan spelen andere overwegingen ook een rol:  onze God en Vader vraagt van ons offervaardigheid. Die offervaardigheid betreft niet in de eerste plaats de hoogte van de gift, maar de gesteldheid van het hart. De vaststelling van onze VVB, onze collectebijdragen en andere giften, moet geen sluitpost zijn, waarbij we aan het eind van het jaar wel zullen zien wat er van onze inkomsten nog is overgebleven.

Het Steunpunt Kerkenwerk heeft richtlijnen opgesteld voor de kerken. Hierop zijn onderstaande richtbedragen gebaseerd, waarbij uitgegaan wordt van het bruto (belastbaar) inkomen (eventueel van beide echtgenoten samen). Inwonende kinderen met een eigen inkomen worden geacht zélf VVB te betalen.

Richtlijn VVB:

Bruto jaar inkomen Bruto maand inkomen % VVB van bruto VVB per maand VVB per jaar
€ 12.000           € 1.000           1,70%           € 17           € 204          
€ 20.000           € 1.666           2,30%           € 38           € 460          
€ 40.000           € 3.333           3,50%           € 117           € 1.400          
€ 60.000           € 5.000           4,00%           € 200           € 2.400          
€ 80.000           € 6.666           4,30%           € 287           € 3.440          

Een weloverwogen vaststelling van de hoogte van de VVB blijft lastig vanwege de individuele verschillen in omstandigheden. Toch willen we met deze tabel een richting geven.

Aangezien veel uitgaven verspreid over het jaar plaatsvinden, vraagt de Commissie van Beheer u dringend uw VVB maandelijks automatisch over te maken. U kunt de VVB overmaken op rekeningnummer NL73 INGB 0000 5111 57 ten name van de Gereformeerde Kerk vrijgemaakt te Dordrecht.

De afdracht per gemeentelid (zowel belijdende als doopleden) aan landelijke omslagen bedraagt ongeveer € 130,00 per jaar. Dit houdt in dat met een gift van ca. € 11,- per maand per gemeentelid vrijwel uitsluitend deze afdracht kan worden betaald. Wij willen u derhalve vragen, uiteraard alleen indien dit financieel mogelijk is, dit bedrag als ondergrens te beschouwen.